Omakanta espoo sinkku chat

omakanta espoo sinkku chat

Tiedon siitä, missä organisaatioissa tietoja on käsitelty saa kahdella tavalla. Potilas voi katsoa asian Omakannasta tai tehdä lokitietopyynnön Kelalle. Tekemällä lokitietopyynnön Kelalle potilas saa tiedon myös henkilöistä, jotka tietoja ovat katsoneet ja käsitelleet.

Pyynnöt tehdään kirjallisesti Kelan virallisilla lomakkeilla, joita saa terveydenhuollon yksiköistä, apteekeista ja Kelan toimistoista.

Jos potilas katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty perusteettomasti, hän voi pyytää asiasta selvityksen asianomaiselta apteekilta tai terveydenhuollon toimintayksiköltä.

Potilas voi tarvita hoitoa myös muualla kuin kotipaikkakunnallaan. Suostumuksilla ja kielloilla potilas vaikuttaa siihen, miten ja missä hänen potilastietonsa ovat hyödynnettävissä. Omakanta-palvelussa potilas voi katsella ja hyödyntää potilaskertomustietojaan.

Potilaalle tulee kertoa Potilastiedon arkistosta viimeistään ensimmäisen palvelutapahtuman yhteydessä. Hänelle tulee kertoa palveluun tallennettujen tietojen luovuttamisen edellytyksistä ja siitä, miten hän voi vaikuttaa tietojensa käsittelyyn. Potilaalle tulee kertoa myös, miten hänen Potilastiedon arkistoon tallennetut tiedot on suojattu, tietojärjestelmien toimintaperiaatteista ja hallinnoijista.

Tiedon voi antaa esimerkiksi terveydenhuollon vastaanottohenkilö, sairaanhoitaja tai lääkäri. Potilas voi myös itse kuitata informaation Omakanta-palvelussa.

Tietojen luovuttaminen Potilastiedon arkistosta edellyttää potilaan suostumusta. Suostumus on voimassa toistaiseksi ja käsittää kaikki arkistossa jo olevat ja myös siihen myöhemmin tallennettavat potilastiedot. Potilas voi rajata antamansa suostumuksen laajuutta tekemällä kiellon. Hän voi kieltää esimerkiksi yksittäiseen hoitokäyntiin tai tiettyyn terveydenhuollon toimintayksikköön tai sen rekisteriin liittyvät tiedot.

Potilastiedon arkistoon liittyvät suostumukset ja kiellot tulee antaa kirjallisina. Virallisia suostumus- ja kieltolomakkeita saa terveydenhuollosta ja Kelan toimistoista. Suostumuksen voi antaa myös Omakannan kautta. Potilaalla on lakien henkilötietolaki ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä mukaan oikeus. Potilastietojen tarkastuspyyntö ja lokitietopyyntö osoitetaan tietojen rekisterinpitäjälle. Potilasasiakirjojen rekisterinpitäjä on se terveydenhuollon palvelunantaja, jonka nimissä asiakirjat esimerkiksi potilaskertomus ovat syntyneet ja tallennettu.

Lokitietopyynnön voi osoittaa myös siihen toimintayksikköön, johon potilastietoja on arkistosta luovutettu. Mikäli tiedoissa on virhe, osoitetaan korjauspyyntö virheen tehneelle terveydenhuollon palvelujen antajalle rekisterinpitäjä. Tiedonhallintapalvelun rekisterinpitäjä on Kela. Potilaalla on oikeus pyytää Kelasta Tiedonhallintapalveluun tallennettuja tietoja, joita ovat. Tiedonhallintapalvelua koskevat tarkastus- ja lokitietopyynnöt tehdään kirjallisesti Kelan virallisilla lomakkeilla.

Niitä saa terveydenhuollon yksiköistä, apteekeista ja Kelan toimistoista. Mikäli potilas haluaa lokitiedot potilastietojensa käsittelystä, hänen tulee olla yhteydessä siihen terveydenhuollon palvelujen antajaan, jonka toiminnassa potilastiedot ovat syntyneet tai jolle potilastietoja on luovutettu. Kela ei voi antaa lokitietoja potilastietojen käsittelystä, vaan niiden tietojen antaminen on laissa säädetty terveydenhuollon palvelujen antajien tehtäväksi.

Yhteisrekisteri on sairaanhoitopiirin alueen kunnallisen terveydenhuollon rekisterinpitäjien yhteinen potilastietorekisterien kokonaisuus. Potilaalle tulee kertoa yhteisestä potilastietorekisteristä ja siihen liittyvästä mahdollisuudesta luovuttaa potilastietoja muille yhteisrekisterissä mukana oleville palvelujen antajille ilman erillistä suostumusta.

Informaatio voidaan antaa suullisesti tai kirjallisesti. Potilas voi saada yhteisrekisteriä koskevan tiedon myös Omakanta-palvelusta. Potilaalle tulee kertoa siitä, että hän voi kieltää tietojen luovutuksen.

Kielto voi koskea toimintayksikköä, rekisteriä tai yksittäistä palvelutapahtumaa. Kielto on voimassa toistaiseksi, ja sen voi perua milloin tahansa. Kiellon voi tehdä toimintayksikössä, jossa on käytössä yhteisrekisteri. Potilastiedon arkistosta luovutetaan vain sinne tallennettuja potilastietoja. Voit valita, ketkä saavat katsoa reseptitietojasi. Omakannassa voit kieltää, etteivät toiset lääkärit ja apteekit näe reseptitietojasi Reseptikeskuksesta.

Tällöin saat lääkkeet apteekista ainoataan potilasohjetta tai reseptien yhteenvetoa näyttämällä. Kielto ei kuitenkaan päde PKV- ja huumausainereseptien kohdalla.

Lääkäri näkee ne aina, kun hän kirjoittaa uutta PKV- tai huumausainereseptiä. Voit tehdä Omakannassa Potilastiedon arkistoon tallennettuja terveystietoja koskevan luovutuskiellon. Voit myös kieltää tietyn käynnin tietojen tai hoitojakson tietojen tai julkisen terveydenhuollon tietyn potilasrekisterin tietojen luovuttamisen.

Tietojen luovutuskiellot koskevat myös sairaanhoitopiirin yhteisrekisterissä olevia tietoja. Kun tietojen luovutuskielto on annettu, estää se tietojen luovutuksen myös yhteisrekisteriin kuuluvien organisaatioiden välillä. Yhteisrekisterissä kiellot koskevat kaikkia potilastietoja, ei vain Potilastiedon arkistoon tallennettuja.

Omakannassa voi myös tallentaa tahdonilmaisun omasta hoidostaan. Tahdonilmaisuja ovat hoitotahto ja elinluovutustahto. Suosittelemme, että potilas tulostaa tahdonilmaisunsa ja toimittaa sen terveydenhuoltoon, koska toistaiseksi tieto ei vielä välity kaikkiin terveydenhuollon yksiköihin. Resepti-palvelun esittely Potilaan tietojen katselu Lääkkeen määrääminen Reseptin korjaus ja mitätöinti Reseptin uudistaminen Potilaan suostumukset.

Asiakkaaksi tuleminen Asiakastietojen hallinta Tunnistautuminen Ekstranetiin Ekstranetin roolit Laskutus. Kanta-palvelujen käsikirja Handbok om Kanta-tjänsterna. Resepti-palvelun esittely Reseptin toimitus Toimitusvaraus, varaus ja annosjakelu Reseptin korjaus, lukitus ja mitätöinti Reseptin uusiminen Potilaan suostumukset.

Asiakkaaksi tuleminen Apteekin asiakastietojen hallinta Tunnistautuminen Ekstranetiin Ekstranetin roolit Laskutus. Asiakastiedon arkiston esittely Käyttöönottoon valmistautuminen Edellytykset Tietoturva, omavalvonta ja sertifiointi Varmenteet ja rekisterit Tuki ja ohjaus. Asiakkuus Käyttöönottokoe Arkistonhoitajan käyttöliittymä.

Kanta-arkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri Sähköisen reseptin määrittelyt Rajat ylittävä resepti. Suun terveydenhuolto Vanhojen potilastietojen arkistointi Valtakunnallinen kuva-aineistojen arkisto Ensihoitokertomus Terveydenhuollon todistukset Aikaisemmat versiot. Tietosisältö Tietosisällön kehittäminen Sandbox ympäristöt Sovelluksen liittäminen Omatietovarantoon. Validointipalvelu Asiakastestipalveluun liittyminen Yhteistestaukseen ilmoittautuminen Yhteistestauksessa hyväksytyt tietojärjestelmät Muutosilmoitus.

Sähköisen reseptin verkkokoulu Potilastiedon arkiston verkkokoulu Tieteellisten tutkimusten tietopyynnöt Usein kysytyt kysymykset Ekstranet Yleistä Valmistelevat tehtävät Liittyminen Kansalliset toimintamallit ja ohjeet Kelain.

Graafiset ohjeet ja logot Esitteet Muut materiaalit Opastusmateriaali Tilaa materiaalia. Tutustu aiheeseen lisää Reseptit mukaan ulkomaille Omakanta käyttöohje Ohjeita reseptin uusimispyynnön lähettämiseen Lisää neuvoja Usein kysytyistä kysymyksistä. Omakanta Omakanta on kansalaisille tarkoitettu henkilökohtainen internetpalvelu, josta voi katsella omia resepti- ja potilastietoja sekä tulostaa yhteenvedon resepteistä.

Palvelusta näkee organisaatiotasolla, missä potilaan tietoja on katsottu tai käsitelty. Reseptitiedot saatavilla Reseptit ja lääkeostot näkyvät Omakannassa.

omakanta espoo sinkku chat Siihen voi tulostaa joko potilaan kaikki reseptit tai kaikki ne reseptit, joissa on lääkettä saamatta. Tahdonilmaisuja ovat hoitotahto ja elinluovutustahto. Omakanta-palvelussa potilas voi katsella ja hyödyntää potilaskertomustietojaan. Jos lääkäri kirjoittaa lääkemääräyksen ammattioikeuteensa perusteella ilman ansaintatarkoitusta, Kelaimen käytöstä ei peritä maksua. Yhteisrekisteri on sairaanhoitopiirin alueen kunnallisen terveydenhuollon rekisterinpitäjien yhteinen potilastietorekisterien kokonaisuus. Reseptitietoja voidaan käyttää valvontaan, lääketurvatoimintaan, lääkekorvausten maksamiseen ja tutkimukseen.

Kanta-palvelujen käsikirja Handbok om Kanta-tjänsterna. Resepti-palvelun esittely Reseptin toimitus Toimitusvaraus, varaus ja annosjakelu Reseptin korjaus, lukitus ja mitätöinti Reseptin uusiminen Potilaan suostumukset.

Asiakkaaksi tuleminen Apteekin asiakastietojen hallinta Tunnistautuminen Ekstranetiin Ekstranetin roolit Laskutus. Asiakastiedon arkiston esittely Käyttöönottoon valmistautuminen Edellytykset Tietoturva, omavalvonta ja sertifiointi Varmenteet ja rekisterit Tuki ja ohjaus.

Asiakkuus Käyttöönottokoe Arkistonhoitajan käyttöliittymä. Kanta-arkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri Sähköisen reseptin määrittelyt Rajat ylittävä resepti. Suun terveydenhuolto Vanhojen potilastietojen arkistointi Valtakunnallinen kuva-aineistojen arkisto Ensihoitokertomus Terveydenhuollon todistukset Aikaisemmat versiot. Tietosisältö Tietosisällön kehittäminen Sandbox ympäristöt Sovelluksen liittäminen Omatietovarantoon.

Validointipalvelu Asiakastestipalveluun liittyminen Yhteistestaukseen ilmoittautuminen Yhteistestauksessa hyväksytyt tietojärjestelmät Muutosilmoitus. Sähköisen reseptin verkkokoulu Potilastiedon arkiston verkkokoulu Tieteellisten tutkimusten tietopyynnöt Usein kysytyt kysymykset Ekstranet Yleistä Valmistelevat tehtävät Liittyminen Kansalliset toimintamallit ja ohjeet Kelain. Graafiset ohjeet ja logot Esitteet Muut materiaalit Opastusmateriaali Tilaa materiaalia.

Tutustu aiheeseen lisää Lainsäädäntö Ekstranet. Tietojen luovutuskiellot koskevat myös sairaanhoitopiirin yhteisrekisterissä olevia tietoja. Kun tietojen luovutuskielto on annettu, estää se tietojen luovutuksen myös yhteisrekisteriin kuuluvien organisaatioiden välillä. Yhteisrekisterissä kiellot koskevat kaikkia potilastietoja, ei vain Potilastiedon arkistoon tallennettuja.

Omakannassa voi myös tallentaa tahdonilmaisun omasta hoidostaan. Tahdonilmaisuja ovat hoitotahto ja elinluovutustahto. Suosittelemme, että potilas tulostaa tahdonilmaisunsa ja toimittaa sen terveydenhuoltoon, koska toistaiseksi tieto ei vielä välity kaikkiin terveydenhuollon yksiköihin. Resepti-palvelun esittely Potilaan tietojen katselu Lääkkeen määrääminen Reseptin korjaus ja mitätöinti Reseptin uudistaminen Potilaan suostumukset.

Asiakkaaksi tuleminen Asiakastietojen hallinta Tunnistautuminen Ekstranetiin Ekstranetin roolit Laskutus. Kanta-palvelujen käsikirja Handbok om Kanta-tjänsterna. Resepti-palvelun esittely Reseptin toimitus Toimitusvaraus, varaus ja annosjakelu Reseptin korjaus, lukitus ja mitätöinti Reseptin uusiminen Potilaan suostumukset.

Asiakkaaksi tuleminen Apteekin asiakastietojen hallinta Tunnistautuminen Ekstranetiin Ekstranetin roolit Laskutus. Asiakastiedon arkiston esittely Käyttöönottoon valmistautuminen Edellytykset Tietoturva, omavalvonta ja sertifiointi Varmenteet ja rekisterit Tuki ja ohjaus. Asiakkuus Käyttöönottokoe Arkistonhoitajan käyttöliittymä. Kanta-arkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri Sähköisen reseptin määrittelyt Rajat ylittävä resepti.

Suun terveydenhuolto Vanhojen potilastietojen arkistointi Valtakunnallinen kuva-aineistojen arkisto Ensihoitokertomus Terveydenhuollon todistukset Aikaisemmat versiot. Tietosisältö Tietosisällön kehittäminen Sandbox ympäristöt Sovelluksen liittäminen Omatietovarantoon. Validointipalvelu Asiakastestipalveluun liittyminen Yhteistestaukseen ilmoittautuminen Yhteistestauksessa hyväksytyt tietojärjestelmät Muutosilmoitus. Sähköisen reseptin verkkokoulu Potilastiedon arkiston verkkokoulu Tieteellisten tutkimusten tietopyynnöt Usein kysytyt kysymykset Ekstranet Yleistä Valmistelevat tehtävät Liittyminen Kansalliset toimintamallit ja ohjeet Kelain.

Graafiset ohjeet ja logot Esitteet Muut materiaalit Opastusmateriaali Tilaa materiaalia. Tutustu aiheeseen lisää Reseptit mukaan ulkomaille Omakanta käyttöohje Ohjeita reseptin uusimispyynnön lähettämiseen Lisää neuvoja Usein kysytyistä kysymyksistä. Omakanta Omakanta on kansalaisille tarkoitettu henkilökohtainen internetpalvelu, josta voi katsella omia resepti- ja potilastietoja sekä tulostaa yhteenvedon resepteistä.

Yhteisrekisteri on sairaanhoitopiirin alueen kunnallisen terveydenhuollon rekisterinpitäjien yhteinen potilastietorekisterien kokonaisuus. Potilaalle tulee kertoa yhteisestä potilastietorekisteristä ja siihen liittyvästä mahdollisuudesta luovuttaa potilastietoja muille yhteisrekisterissä mukana oleville palvelujen antajille ilman erillistä suostumusta.

Informaatio voidaan antaa suullisesti tai kirjallisesti. Potilas voi saada yhteisrekisteriä koskevan tiedon myös Omakanta-palvelusta. Potilaalle tulee kertoa siitä, että hän voi kieltää tietojen luovutuksen. Kielto voi koskea toimintayksikköä, rekisteriä tai yksittäistä palvelutapahtumaa. Kielto on voimassa toistaiseksi, ja sen voi perua milloin tahansa. Kiellon voi tehdä toimintayksikössä, jossa on käytössä yhteisrekisteri. Kiellon voi tehdä myös Omakannan kautta. Resepti-palvelun esittely Potilaan tietojen katselu Lääkkeen määrääminen Reseptin korjaus ja mitätöinti Reseptin uudistaminen Potilaan suostumukset.

Asiakkaaksi tuleminen Asiakastietojen hallinta Tunnistautuminen Ekstranetiin Ekstranetin roolit Laskutus. Kanta-palvelujen käsikirja Handbok om Kanta-tjänsterna. Resepti-palvelun esittely Reseptin toimitus Toimitusvaraus, varaus ja annosjakelu Reseptin korjaus, lukitus ja mitätöinti Reseptin uusiminen Potilaan suostumukset.

Asiakkaaksi tuleminen Apteekin asiakastietojen hallinta Tunnistautuminen Ekstranetiin Ekstranetin roolit Laskutus. Asiakastiedon arkiston esittely Käyttöönottoon valmistautuminen Edellytykset Tietoturva, omavalvonta ja sertifiointi Varmenteet ja rekisterit Tuki ja ohjaus.

Asiakkuus Käyttöönottokoe Arkistonhoitajan käyttöliittymä. Kanta-arkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri Sähköisen reseptin määrittelyt Rajat ylittävä resepti. Suun terveydenhuolto Vanhojen potilastietojen arkistointi Valtakunnallinen kuva-aineistojen arkisto Ensihoitokertomus Terveydenhuollon todistukset Aikaisemmat versiot. Tietosisältö Tietosisällön kehittäminen Sandbox ympäristöt Sovelluksen liittäminen Omatietovarantoon.

Validointipalvelu Asiakastestipalveluun liittyminen Yhteistestaukseen ilmoittautuminen Yhteistestauksessa hyväksytyt tietojärjestelmät Muutosilmoitus. Sähköisen reseptin verkkokoulu Potilastiedon arkiston verkkokoulu Tieteellisten tutkimusten tietopyynnöt Usein kysytyt kysymykset Ekstranet Yleistä Valmistelevat tehtävät Liittyminen Kansalliset toimintamallit ja ohjeet Kelain. Graafiset ohjeet ja logot Esitteet Muut materiaalit Opastusmateriaali Tilaa materiaalia.

Tutustu aiheeseen lisää Lainsäädäntö. Potilaan oikeudet Potilaalla on seuraavia Kanta-palveluihin liittyviä oikeuksia: Tieto uusimispyynnön tuloksesta Potilaalla on oikeus saada tieto, onko hänen resepti uusittu tai onko uusimispyyntö hylätty tai vanhentunut.

Tarkastusoikeus omiin tietoihin Potilaalla on lakien henkilötietolaki ja laki sähköisestä lääkemääräyksestä mukaan oikeus tarkastaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu Reseptikeskukseen ja Reseptiarkistoon vaatia virheellisen tiedon korjaamista saada tietää, ketkä henkilöt ovat käsitelleet ja katselleet hänen tietojaan.

0 thoughts on “Omakanta espoo sinkku chat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *